پروژه تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي

پروژه تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي

تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي

فهرست مطالب

اهداف و وسايل
عوامل موثر برهزينه وروند ان
حمايتهاي کوتاه مدت
حمايتهاي بلند مدت
سن بازنشستگي عادي
افزایش منظم منابع
سیستم ارزیابی سالانه
ارزیابی سیستم تشکیل دهنده سرمایه ها
سيستمهاي تجمع سرمايه
ميانگين کلي حق بيمه
سيستم حق بيمه ميزان شده
توزيع بين بخشهاي جمعيت
تامين مالي سه جانبه
تامين مالي به وسيله دولت وکارفرمايان
مقایسه اماری
روشهای تثبیت حق بیمه ها
سرمايه گذاري وجوه ذخيره
ارزشگذاريهاي اماري
تامين اجتماعي واقتصاد ملي
يک خدمت شخصي وبازتابهاي ان»
تامین اجتماعی و توسعه اقتصادی
تامين اجتماعي وتوسعه اجتماعي
تامين اجتماعي وتوزيع مجدد درامد
تاثير حق بيمه هاي تامين اجتماعي
تاثير برمصرف
تاثير برتوليد ؛دستمزدها واشتغال
تامين اجتماعي ،ذخائر وسرمايه گذاري
اهداف و وسايل
هيچ طرح تامين اجتماعي شايسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود اين
اطمينان خاطرکه حميتهاي تعهد شده دران درموعد مقررپرداخت شود.روشهاي تامين
الي حمايتهاي پيش بيني شده بايد دقيقا بررسي شوند وپيش ازاعلام رسمي طرح
راه حلي پايدار پيدارشود.اين موضع کاملا درمورد طرحهاي قانوني وغيررسمي
صادر است .مقام مسئول هرطرح که خواهان هدف مذکوراست بايد شيوه ها ووسايل
لازم راپيش بيني کند.
هزينه هرطرح تامين اجتماعي مبلغ مورد نيازبراي
پرداخت حمايتها وهزينه هاي اداري است.اين مبلغ باتوجه به عواملي گوناگوني
که بعدا دراين فصل تجزيه وتحليل خواهند شدازسالي به سال ديگرتفاوت خواهد
داشت .مشکل اساسي تامين مالي فراهم کردن منابع لازم به منورجبران هزينه
يادشده درهنگامي است ک اين هزينه بايد پرداخت شود.بااين حال اين مشکلي
داراي جنبه ها مختلفي است .يکي ازاين جنبه ها فراهم کردن منابع مذکوربه
روشي منظم وسيستماتيک است ولو اينکه پرداخت حمايتها درفواصل نامنظم درکوتاه
مدت وبلند مدت ضرورت پيدا کند.همين طور مسئله چگونگي تامين منابع لازم
نيزمطرح است خواه ازطريق وصول ماليات يا حق بيمه هاي مقرر براي افراد
زيرپوشش ودرجايي که افرادشاغل مدنظرند وصول انها ازکارفرمايان ذي ربط.

     

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.